Gebruiksvoorwaarden

Inleiding

De Gebruiker dient de Gebruiksvoorwaarden goed door te nemen voordat hij tender.akroconsult.nl gaat gebruiken. De Gebruiksvoorwaarden geven de voorwaarden weer waaronder een Gebruiker gebruik kan maken van de website tender.akroconsult.nl. Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van de actuele Gebruiksvoorwaarden en ontvangen hierover geen melding.
Indien een Gebruiker vragen of klachten heeft of een melding wilt doen over het gebruik van tender.akroconsult.nl dan kan de Gebruiker contact opnemen met Akro Consult via info@akroconsult.nl of 070 - 326 26 23.

1. Definities

Gebruiksvoorwaarden: deze voorwaarden.
Gebruiker: iedereen die zich geregistreerd heeft als gebruiker of in algemene zin gebruik maakt van tender.akroconsult.nl.
Gebruikersaccount: het account dat de Gebruiker ontvangt na het kenbaar maken van zijn interesse en het invullen van de benodigde velden.
Procedure: een aanbesteding, selectie of marktconsultatie welke wordt uitgevoerd op tender.akroconsult.nl en waaraan Gebruikers (kunnen) deelnemen.

2. Aanvaarding en toepassing Gebruiksvoorwaarden

Met de registratie op tender.akroconsult.nl (kenbaar maken van interesse) aanvaardt de Gebruiker de Gebruiksvoorwaarden en verklaart de Gebruiker kennis te hebben genomen van de Gebruiksvoorwaarden.

3. Gebruikersaccount en bevoegdheden

Een Gebruiker kan een Gebruikersaccount aanmaken middels het kenbaar maken van zijn interesse en het invullen van de benodigde velden. Na het kenbaar maken van zijn interesse en het invullen van de benodigde velden ontvangt de Gebruiker een Gebruikersaccount, bestaande uit een gebruikersnaam en wachtwoord. Dit Gebruikersaccount is nodig voor het insturen van een aanmelding (t.b.v. een (voor)selectie of aanbesteding), inschrijving (t.b.v. selectie of aanbesteding), het indienen van stukken voor een marktconsultatie en het uploaden van andere voor de Procedure relevante documentatie. Zonder Gebruikersaccount is dit niet mogelijk.
Een Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de gegevens die hij via tender.akroconsult.nl plaatst, uploadt en uitwisselt. Akro Consult verifieert de juistheid, volledigheid en actualiteit van de gegevens van de Gebruiker niet.
Bij oneigenlijk gebruik van een Gebruikersaccount behoudt Akro Consult zich het recht voor een Gebruikersaccount te blokkeren.
Akro Consult adviseert na registratie de gebruikersgegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) zorgvuldig te bewaren en de gegevens alleen met partijen of personen te delen die dit nodig hebben voor het indienen van voor een Procedure gevraagde documentatie.

4. Disclaimer

Tender.akroconsult.nl biedt informatie over de door Akro Consult gevoerde Procedures.
Akro Consult besteedt veel aandacht aan het zo actueel, toegankelijk en correct mogelijk houden van de informatie. Het is echter mogelijk dat de inhoud van tender.akroconsult.nl verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van tender.akroconsult.nl kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Indien een Gebruiker op tender.akroconsult.nl informatie tegenkomt waarvan hij vermoedt dat deze onjuist is, dient de Gebruiker zich bij Akro Consult te melden (zie inleiding).

5. Planning

Akro Consult behoudt zich zonder meer en zonder tot enigerlei schadeplichtigheid gehouden te zijn (bijvoorbeeld voor gemaakte kosten of gederfde winst) het recht voor om gedurende een Procedure de tijdsplanning eenzijdig te wijzigen. De planning, alsmede de overige termijnen die in de gepubliceerde documentatie zijn genoemd, zijn derhalve indicatief. Een Gebruiker wordt tijdig geïnformeerd over een wijziging in de planning.

6. Vertrouwelijke gepubliceerde informatie

Alle informatie die door of namens Akro Consult in de gepubliceerde documentatie wordt verstrekt - documenten inclusief bijlagen en alle overige door of namens Akro Consult verstrekte informatie - dient volstrekt vertrouwelijk te blijven en door de Gebruiker en eventuele andere natuurlijke- of rechtspersonen waarmee een samenwerking is aangegaan slechts aan medewerkers te worden getoond, die in kader van de Procedure hiervan kennis moeten nemen. Evenmin mag door de Gebruiker op enigerlei wijze aan derden kennis worden gegeven van de gegevens die in dit verband door of namens Akro Consult zijn of worden verstrekt. De vertrouwelijkheid dient ook in acht te worden genomen, indien de Gebruiker de Procedure niet wint. Voorts zal alle in het kader van de Procedure door of namens Akro Consult verstrekte informatie door de Gebruiker als strikt vertrouwelijk worden behandeld.

7. Mogelijke onduidelijkheden of tegenstrijdigheden

Tender.akroconsult.nl is met grote zorg samengesteld. Indien een Gebruiker meent dat de website of gepubliceerde documentatie onduidelijkheden en/of tegenstrijdigheden bevat, dient de Gebruiker hierover een vraag te stellen (zie inleiding), bij gebreke hierin vervalt ieder recht om tegen dit document te ageren.

8. Contact

Communicatie met betrekking tot een Procedure vindt uitsluitend plaats via de bij de Procedure genoemde contactpersoon. Een Gebruiker is dan ook verplicht een gevraagde documentatie digitaal in te dienen via tender.akroconsult.nl (indien van toepassing).

9. Externe Links

Op tender.akroconsult.nl staan links naar websites van organisaties die geheel onafhankelijk van tender.akroconsult.nl opereren. Akro Consult is niet verantwoordelijk voor de werking van deze websites noch voor de daarop vermelde informatie.

10. Informatiebeveiliging

Akro Consult spant zich maximaal in om de kwaliteit van de informatiebeveiliging te borgen. Akro Consult kan echter niet volledig uitsluiten dat derden data onderscheppen en de inhoud daarvan ontsluiten.
Akro Consult doet al hetgeen redelijkerwijs mogelijk is om de bestanden op de servers te vrijwaren van virussen maar kan niet garanderen dat de website te allen tijde virusvrij zal zijn.
Akro Consult gaat ervan uit dat de Gebruiker zelf ook beveiligingsmaatregelen treft.

11. Privacyverklaring en bescherming persoonsgegevens

Akro Consult verzamelt en gebruikt (persoons)gegevens slechts voor de gebruikstoepassingen en om haar dienstverlening te optimaliseren en te verbeteren. Daarnaast overlegt Akro Consult gegevens aan derden indien de wet daartoe verplicht.
Akro Consult bewaart persoonsgegevens van een Gebruiker alleen zolang en voor zover dit voor het (toekomstig) gebruik en de werking van tender.akroconsult.nl noodzakelijk is.

12. Storingen

Tender.akroconsult.nl is met de grootst mogelijke zorg ontwikkeld. Akro Consult biedt echter geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van tender.akroconsult.nl. Een storing of systeemuitval is niet volledig uit te sluiten. Akro Consult zal in geval van storing zo spoedig mogelijk de Gebruiker informeren over de (tijdelijke) niet beschikbaarheid van tender.akroconsult.nl door middel van het versturen van een email naar de (geregistreerde) Gebruiker(s).
Indien tender.akroconsult.nl niet beschikbaar is kort voor het verstrijken van een uiterste termijn, waardoor een Gebruiker niet tijdig de gevraagde documentatie kan uploaden, dient de Gebruiker contact op te nemen met Akro Consult (zie inleiding). Akro Consult verzoekt de Gebruiker storingen te melden aan Akro Consult (zie inleiding).
Van een Gebruiker wordt verwacht dat hij niet wacht tot het laatste moment om in te schrijven, aan te melden of informatie te willen uploaden. Doet een Gebruiker dit wel dan neemt hij daarmee het risico dat de aanmelding, inschrijving of documentatie niet aan de formele vereisten voldoet.
De Gebruiker is hier zelf verantwoordelijk voor.

13. Cookieverklaring

Voor tender.akroconsult.nl worden binnen het gestelde wettelijke kader cookies gebruikt voor niet-commerciële doeleinden. Een cookie (of technisch equivalent) is een klein (tekst-)bestand dat door een website op uw computer wordt gezet en waarin persoonlijke instellingen kunnen worden bewaard. Uitschakelen van cookies, bijvoorbeeld met behulp van browserinstellingen, heeft negatieve impact op de werking van tender.akroconsult.nl en geschiedt dan ook op eigen risico van de Gebruiker. Akro Consult maakt gebruik van cookies om webstatistieken bij te houden, bijvoorbeeld de bezoekersaantallen op specifieke pagina’s of de spreiding van het type browsergebruik. Akro Consult kan hiermee haar dienstverlening optimaal op de wensen van de Gebruiker afstemmen.
Akro Consult is niet aansprakelijk voor enige (in)directe schade ten gevolge van het gebruik van cookies. Voor cookies van derden is Akro Consult niet verantwoordelijk en aanvaardt zij ook geen aansprakelijkheid. Akro Consult wijst de Gebruiker op de mogelijkheid om cookies van een harde schijf te verwijderen. Daarnaast kunt de Gebruiker cookies eveneens uitschakelen via zijn browser. De Gebruiker raadpleegt daarvoor de handleiding van zijn internetbrowser.

14. Rechtskeuze

Op de Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen worden door de Gebruiker en Akro Consult opgelost in gezamenlijk overleg en bij het uitblijven van overeenstemming worden geschillen voorgelegd aan de bevoegde rechter.

15. Voorwaarden in documentatie

De gebruikersvoorwaarden zijn aanvullend op de gepubliceerde documentatie, welke betrekking hebben op een Procedure.

Contactinformatie

Contactpersoon Sven Schroots
Email sschroots@akroconsult.nl
Telefoon 070 - 326 26 23